Vägledande samspel ICDP

Tillämpning av Vägledande samspel/ICDP
ICDP uppstod ur konkreta behov bland flyktingfamiljer i Portugal under 1980-talet och utvecklades för att ge stöd och vägledning till föräldrar i samspel med sina barn.

Programmet har utprovats i olika delar av världen och har framför allt i Norden anpassats till olika målgrupper av omsorgspersoner inom t.ex. rådgivningsverksamhet, dagvård, skola, socialt arbete och äldreomsorg.

Vägledande samspel erbjuder en teoretisk förståelseram, ett helhetsperspektiv på relationers betydelse för utveckling och lärande samt ett gemensamt språk, förhållningssätt och värdegrund för alla som jobbar med människor.

Småbarnspedagogik och skola
Vägledande samspel bygger på tanken att all utveckling och allt lärande sker utifrån en god, respektfull relation mellan vuxna och barn, en relation för vars kvalitet den vuxna är ansvarig. Forskning har påvisat samband mellan en förtroendefull relation samt ett gott samspel mellan lärare och elev för elevers välbefinnande och motivation.  Ett gott, positivt samspel har större betydelse för inlärningsresultat än klasstorlek och läromaterial.

Med hjälp av Vägledande samspel kan dagvårds- och skolpersonal samt andra viktiga vuxna kring barn öka sin relationskompetens, stärka sitt positiva samspel och sin lyhördhet för barns behov och rättigheter.  Programmets barnsyn är starkt kopplad till FN:s konvention om barnets rättigheter.

Vägledande samspel, som är ett sätt att förverkliga konventionen i vardagen, ger vägledning i hur man kan arbeta för att stärka dagvårdens och skolans värdegrund och göra barnkonventionen synlig i läroplanen. Vägledande samspel har ett starkt fokus på barns resurser, styrkor och möjligheter och strävar efter att stärka en positiv uppfattning om barn och unga.

Därtill vill programmet uppmuntra skol- och småbarnspedagogikens personal att hitta och tro på sin egen förmåga och sina resurser.

Socialt arbete
Vägledande samspel kan användas inom bl.a. utredning och behandling då man vill främja en trygg anknytning och ett positivt samspel mellan föräldrar och barn i alla åldrar. Programmet ger möjligheter att jobba med föräldrar i grupp och/eller individuellt och lägger stor vikt vid att stärka föräldrar att lita på sin egen förmåga att stöda barn. Programmet är även mycket användbart t.ex. inom familje- och institutionsvård för att öka omsorgsgivarnas lyhördhet och omsorgskvalitet.

I Finland har även ICDP tagits i bruk inom missbruksarbete för att stöda ett positivt samspel mellan förälder och barn. Programmets respektfulla, empatiska, resurs- och relationsorienterade förhållningssätt har stärkt självkänslan och föräldraskap, positivt samspel mellan förälder och barn, samt påverkat motivationen att få en förändring till stånd gällande missbruket ICDP har tillämpats i Finland även inom specialomsorgen. Programmet främjar egenmakt och delaktighet och stöder samspelet ur både brukar- och professionellt perspektiv. Programmet ger också gemensamma värdegrundsramar i både arbete och vardag.

Eftersom Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och tillitsfulla relationer så är programmet också användbart i de dagliga mötena med äldre, inom dagverksamhet, hemservice och äldreboende. Människors rätt till att bestämma över sina egna liv, och sin egen vardag, ska respekteras och beaktas och deras grundläggande behov av integritet behöver beaktas. Det medvetna humanistiska förhållningssätt, där människors lika värde står i centrum präglar Vägledande samspel och därmed är programmet ett utmärkt arbetsredskap då man försäkra sig om att mänskliga rättigheter följs både i teori och praktik.

Empati och resurstänkande är grundpelarna i programmet och de som utbildas inom programmet tränar sig i att se de äldre som enskilda individer med lång livserfarenhet och egna önskningar och avsikter. Personalen uppmuntras till att upptäcka och använda sig av de äldres egna resurser och att tänka sig in i hur man själv skulle vilja ha det som äldre är en viktig aspekt i arbetet.

Arbetshälsa och ledarskap
Vägledande samspel kan även tillämpas på arbetsplatser för att främja gemenskap, utveckling och medkänsla med andra människor. I serviceenheter med många olika yrkesgrupper ger programmet en gemensam grund för verksamheten och ökar arbetsmotivationen hos personalen. Vägledande samspel kan också användas för att utveckla ett ledarskap, som kännetecknas av empati, närvaro och självreflektion. Kvaliteten i relationen är avgörande för en god omsorg och vårt lärande. Med hjälp av Vägledande samspel får personalen stöd i att vidareutveckla sin förmåga att skapa goda samarbetsrelationer. Goda samarbetsrelationer bidrar till trivsel och en hälsofrämjande miljö för alla.