Bli medlem

International Child Development Programme (ICDP) Finland rf är en tvåspråkig förening med hemort i Pargas. Föreningens syfte är att introducera ICDP (International Child Development Programme) i Finland både på svenska och på finska samt verka för spridning och vidareutveckling av programmet. Allt arbete ska ske i enlighet med principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Såsom föreningens ordinarie medlem kan godkännas en person som antar föreningens syfte och som har genomgått utbildningsnivå 1 i programmet ICDP. Såsom understödande medlemmar kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättsförmåga som vill understödja föreningens syfte och verksamhet.

Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna, eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

Årsmötet beslutar om storleken på den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs hos ordinarie och understödande medlemmar.

Medlemsavgiften för år 2019 är 25€.