Utbildning

Nivå 1 Innehåll och mål för grundutbildningen
ICDP – Vägledande samspel – programmets utbildning på Nivå 1 introducerar programmets innehåll, värdegrund och de teoretiska grunderna.

Grundutbildningen omfattar minst 24 närstudietimmar, oftast fördelade på 4 utbildningsdagar. Deltagarnas egna kunskaper och erfarenheter utgör en viktig del av utbildningsprocessen.

Mål
ICDP – Vägledande samspel är ett hälsofrämjande program, som lyfter fram det positiva samspelets avgörande betydelse. Vägledande samspel bygger på åtta samspelsteman som fördelas på tre dialoger. Samspelstemana bygger på forskning kring växelverkan och det goda samspelets betydelse för barnets gynnsamma utveckling.

Programmet baserar sig på anknytningsteori (Bowlby, Ainsworth m.fl.), modern utvecklingspsykologi (Stern, Schore, Trevarthen m.fl.), teorier om förmedlad inlärning och den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, Bruner, Rogoff m.fl.) och affektteori (Tomkins, Hart m.fl.).

Det övergripande målet med utbildningen är att inspirera deltagarna till att uppmärksamma och utveckla det positiva samspelet mellan omsorgsgivare och omsorgstagare samt mellan barn sinsemellan och vuxna sinsemellan.

För att nå målen behandlas under utbildningen

 • programmets etik och hur det är kopplat till FN:s barnkonvention
 • programmets teoretiska utgångspunkt och internationella spridning
 • programmets barnsyn och positiva omformulering av barnet
 • programmets tre dialoger och åtta samspelsteman
 • programmets principer kring sensitivisering av omsorgsgivaren
 • principerna kring implementering och spridning av programmet
Utbildningens innehåll och arbetssätt

Programmet förstärker omsorgsgivarnas lyhördhet och förmåga att upptäcka och svara på barnets behov genom att uppmärksamma vardagliga samspelssituationer. Att träna upp den egna reflektiva förmågan är en viktig del av utbildningen.

Därför kommer deltagarna att

 • uppmärksamma och ge exempel på samspel och samspelsteman från egna vardagliga samspelssituationer
 • göra övningar som anknyter till programmet
 • göra en 3 minuters videofilm av sig själv och ett barn i en samspelssituation och dela sin video i utbildningsgruppen
 • gemensamt reflektera kring affektuttryck och känslotillstånd i bilder, rollspel och berättelser
 • diskutera aktuella frågeställningar kring omsorg och uppfostran och på vilket sätt våra uppfattningar är kulturellt färgade
 • läsa och delta i diskussioner kring utbildningslitteraturen
 • skriva en kort sammanfattning av den egna uppfattningen av programmet och hur det kan tillämpas i det egna arbetet, på arbetsplatsen och privat.
Utbildningslitteratur

Böcker:

 1. Karsten Hundeide: Vägledande samspel i praktiken
 2. Kay Karlsson: Anknytning- om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn.
  Gothia förlag.
 3. Per Wallroth: Karneval förlag.

Häften:

 1. Karin Edenhammar: Respekt för barnet
 2. Peter Westmark: Goda berättelser och gyllene ögonblick
 3. Annelie Waldau: För dig som är förälder till ett barn i åldern 0-5 år
 4. Annelie Waldau: Vägledningshäfte för föräldrar till barn 6-12 år
 5. Annelie Waldau: Vägledningshäfte för föräldrar till tonåringar 13-18 år

Små förändringar kan förekomma i kurslitteraturen

Nivå 2 Innehåll och mål för vägledarutbildningen
ICDP – Vägledande samspel -programmets utbildning på Nivå 2 ger fördjupad kunskap i programmet samt kompetens i att förmedla programmets innebörd i form av vägledningsgrupper.

Vägledarutbildningen omfattar minst 24 närstudietimmar, oftast fördelade på 4 utbildningsdagar under ett år. Under utbildningen leder deltagaren en egen vägledningsgrupp för föräldrar eller professionella omsorgsgivare. Deltagarnas egna kunskaper och erfarenheter kring planeringen och genomförandet av vägledningsgrupperna utgör en väsentlig del av utbildningsprocessen.

Mål
ICDP Vägledande samspel är ett hälsofrämjande program, som lyfter fram det positiva samspelets avgörande betydelse. Under Nivå 2 får deltagarna möjlighet att fördjupa sin teoretiska och praktiska förståelse av programmet. Det övergripande målet med utbildningen är att uppmärksamma och utveckla deltagarnas egna samspelsförmågor och lyhördhet samt stödja dem i deras personliga utveckling som vägledare.

För att nå målen går man igenom

 • de sju principerna för sensitivisering
 • relationens betydelse i inlärningsprocesser
 • processerna i vägledningsgrupperna och programmets implementering
 • olika sociokulturella ramar i närmiljön och i arbetsgemenskapen
 • praktiska övningar som stöder utbildningsprocessen och deltagarnas egen utveckling till vägledare
 • utbildningslitteratur som fördjupar kunskaperna i programmet
Utbildningens innehåll och arbetssätt
Nivå 2 strävar till att stärka deltagarnas förmåga att stöda och uppmuntra omsorgsgivare till gott samspel i vardagliga samspelssituationer. Som tillägg till den teoretiska kunskapen får deltagarna handledning med sina vägledningsgrupper. De bekantar sig också med principerna för hur programmet kan implementeras i de egna arbetsmiljöerna.

Eftersom ICDP Vägledande samspel inte är manualbaserat, innebär det att deltagarna själva planerar innehållet och utformningen av sina vägledningsgrupper. Vägledningsprocessen baseras på de åtta samspelstemana, de sju principerna för sensitivisering och på förståelse för sociokulturella olikheter.

För att bli vägledare behöver deltagaren:

 • Planera och genomföra en vägledningsgrupp för föräldrar eller professionella omsorgsgivare utifrån de sju principerna för sensitivisering. Gruppen bör bestå av minst 4 personer och träffas vid minst 6 tillfällen
 • föra kontinuerliga dagboksanteckningar (loggbok och checklista) över arbetet med gruppen
 • uppmärksamma och diskutera egna och andras samspelserfarenheter
 • uppmärksamma och diskutera kulturella olikheter i den egna närmiljön
 • göra uppgifter kring omformulering och empati
 • reflektera över
både sin egen och de andra deltagarnas vägledningsprocesser samt diskutera litteratur relaterad till utbildningen
 • skriva en sammanfattande rapport med personliga reflektioner om a) vägledningsgruppen, b) erfarenheter från utbildningens uppgifter och process och c) den personliga utveckling och fördjupning som skett under Nivå 2 med tanke på programmets innehåll.
Utbildningslitteratur
 1. Karsten Hundeide: Vägledande samspel
 2. Petri Partanen: Från Vygotskij till lärande samtal
 3. Anne Linder: Glädjens pedagogik

Frivillig tilläggslitteratur:

 1. Marianne Brodin & Ingrid Hylander: Själv-känsla – att förstå sig själv och andra
 2. Karsten Hundeide & Nicoletta Armstrong: ICDP Manual for facilitators

Små förändringar kan förekomma i kurslitteraturen

Om du vill vet mera om utbildningarna?

Kontakta oss på info@icdp.fi