Koulutus

Taso 1 Peruskoulutuksen sisältö ja tavoitteet
ICDP – Kannustava vuorovaikutus -ohjelman Taso 1 koulutuksessa esitellään ohjelman sisältö, arvopohja ja teoreettinen perusta.

Peruskoulutus sisältää vähintään 24 lähiopetustuntia, useimmiten jaettuna neljään koulutuspäivään. Koulutuksessa osallistujien omien toimintatapojen ja kokemusten pohdinta on tärkeä osa oppimisprosessia.

Tavoite
ICDP – Kannustava vuorovaikutus on hyvinvointia edistävä ohjelma, jossa nostetaan esille positiivisen vuorovaikutuksen ratkaiseva merkitys. Kannustava vuorovaikutus -ohjelma perustuu kahdeksaan vuorovaikutusteemaan, jotka jakautuvat kolmeen dialogiin. Teemat pohjautuvat tutkimukseen vuorovaikutuksen mahdollisuuksista ja hyvän vuorovaikutuksen merkityksestä lapsen kehitykselle.

Ohjelman pääteoriat ovat kiintymysteoria (Bowlby, Ainsworth ym.), moderni kehityspsykologia (Stern, Schore, Trevarthen ym.), tutkiva oppiminen ja lähikehityksen vyöhyke (Vygotskij, Bruner, Rogoff ym.) ja affektiteoria (Tomkins, Hart ym.).

Koulutuksen kokonaisvaltainen tavoite on inspiroida osallistujia huomioimaan ja kehittämään myönteistä vuorovaikutusta lasten kesken, aikuisten kesken ja lapsen ja aikuisen välillä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi koulutuksessa käydään läpi:

 • ICDP – Kannustava vuorovaikutus -ohjelman etiikka ja miten ohjelmatyöskentely liittyy YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen
 • ohjelman teoreettiset lähtökohdat ja kansainvälinen levinneisyys
 • ohjelman lapsinäkemys ja lapsen myönteinen uudelleenmäärittely
 • ohjelman kolme dialogia ja kahdeksan vuorovaikutusteemaa
 • ohjelman periaatteet aikuisen sensitiivisyyden lisäämiseksi
 • ohjelman käyttöönoton ja levittämisen edellytykset.
Koulutuksen sisältö ja työtavat
Ohjelmassa vahvistetaan aikuisten sensitiivisyyttä ja kykyä tunnistaa lapsen tarpeita päivittäisiä vuorovaikutustilanteita hyödyntämällä. Osallistujien oman reflektiokyvyn harjoittaminen on tärkeä osa peruskoulutusta.

Tämän takia osallistujat tulevat:

 • etsimään ja antamaan esimerkkejä oman arkensa vuorovaikutustilanteista
 • tekemään ohjelmaan liittyviä käytännön harjoituksia
 • videoimaan itseään ja lasta vuorovaikutustilanteessa 3 minuuttia sekä jakamaan tämän videon koulutusryhmässä
 • yhdessä reflektoimaan kuvien, rooliharjoitusten ja kertomusten avulla tunnelmia ja tunneilmaisuja
 • keskustelemaan ajankohtaisista lasten huolenpitoon ja kasvatukseen liittyvistä kysymyksistä ja niiden kulttuurisista sidonnaisuuksista
 • lukemaan ja keskustelemaan koulutuskirjallisuudesta
 • pohtimaan lyhyessä, kirjallisessa yhteenvedossa omaa käsitystään ohjelmasta ja sen käyttökelpoisuudesta työssään, työpaikalla ja henkilökohtaisessa elämässä. 
Koulutuskirjallisuus

Kirjat:

 1. Karsten Hundeide: ”Kannustava Vuorovaikutus käytännössä”
 2. Daniel Hughes: ”Kiintymyskeskeinen vanhemmuus”

Vihkoset:

 1. Karin Edenhammar: ”Lasta kunnioittaen”
 2. ICDP – Kannustava vuorovaikutus Suomi ry; ”Sinulle, jolla on 0-5 vuotias lapsi”
 3. ICDP – Kannustava vuorovaikutus Suomi ry: ”Sinulle, joka olet 13–18-vuotiaan nuoren vanhempi”
 4. Nicoletta Armstrong & Karsten Hundeide: ”I am a person. Booklet for caregivers”
 5. Artikkeli: Jukka Mäkelä ja Timo Jantunen: ”Lapsen kasvu ihmisyyteen ja yhteisöllisyyteen” kirjassa ”Lapsilähtöinen esiopetus” Tammi 2011, toim. Raija Lautela

Kirjallisuuteen voi tulla pieniä muutoksia.

Taso 2 Ohjaajakoulutuksen sisältö ja tavoitteet
ICDP – Kannustava vuorovaikutus -ohjelman Taso 2 koulutus syventää ohjelman osaamista sekä antaa valmiuksia välittää ohjelman sisältöä ICDP-ryhmän muodossa.

Ohjaajakoulutus sisältää vähintään 24 tuntia lähiopetusta, useimmiten jaettuna neljään koulutuspäivään vuoden aikana. Koulutuksen aikana osallistuja ohjaa omaa ICDP-ryhmäänsä vanhemmille tai ammattihenkilöille. Osallistujien omat taidot ja kokemukset ryhmän suunnittelussa ja toteuttamisessa muodostavat olennaisen osan koulutusprosessista.

Tavoite
ICDP – Kannustava vuorovaikutus on hyvinvointia edistävä ohjelma, jossa nostetaan esiin myönteisen vuorovaikutuksen merkitys. Taso 2 koulutuksessa osallistujat saavat mahdollisuuden syventää teoreettista ja käytännön ymmärrystään ohjelmasta. Koulutuksen kokonaisvaltainen tavoite on tiedostaa ja kehittää osallistujien omia vuorovaikutustaitoja ja sensitiivisyyttä sekä tukea heidän yksilöllistä kehitystään ohjaajina.

Tavoitteiden saavuttamiseksi koulutuksessa käydään läpi:

 • seitsemän sensitiivisyyden vahvistamisen periaatetta
 • vuorovaikutuksen merkitys oppimisessa
 • ICDP -ryhmän ja ohjelman implementoinnin prosessit
 • sosiokulttuuriset eroavaisuudet lähiympäristössä ja työyhteisöissä
 • käytännön harjoituksia, jotka tukevat koulutusprosessia ja osallistujien omaa kehitystä ohjaajiksi
 • koulutuskirjallisuus, joka syventää ohjelman osaamista
Koulutuksen sisältö ja työtavat
Taso 2 pyrkii vahvistamaan osallistujien kykyä tukea ja kannustaa kasvattajia hyvään vuorovaikutukseen päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa. Teoreettisen tiedon lisäksi osallistujat saavat ohjausta oman ICDP -ryhmänsä kanssa toimimiseen. He tutustuvat myös periaatteisiin, joiden avulla ohjelma on mahdollista implementoida omaan työyhteisöön.

Koska Kannustava vuorovaikutus ei ole manuaalipohjainen, suunnittelevat koulutukseen osallistujat itse ryhmätapaamisten sisällön ja toteutuksen. Ohjausprosessi perustuu kahdeksaan vuorovaikutusteemaan, seitsemään sensitiivisyyden vahvistamisen periaatteeseen ja sosiokulttuuristen eroavaisuuksien ymmärtämiseen.

Saadakseen ohjaajan pätevyyden, tulee osallistujan

 • suunnitella ja toteuttaa oma ICDP -ryhmä vanhemmille tai ammattilaisille seitsemän sensitiivisyyden vahvistamisen periaatteen mukaisesti. Ryhmässä tulee olla vähintään neljä osallistujaa ja sen tulee kokoontua vähintään 6 kertaa.
 • tehdä jatkuvia päiväkirjamerkintöjä (Lokikirja ja Tarkistuslista) ryhmän ohjauksesta
 • havainnoida ja keskustella omista ja toisten vuorovaikutuskokemuksista
 • havainnoida ja keskustella kulttuurisista eroavaisuuksista omassa lähiympäristössä
 • tehdä harjoituksia uudelleenmäärittelystä ja empatiasta
 • reflektoida sekä omia, että muiden kouluttautujien ohjausprosesseja sekä keskustella koulutuskirjallisuudesta
 • kirjoittaa omat reflektoinnit sisältävä yhteenvetoraportti a) ICDP -ryhmästä b) kokemuksista koulutuksen harjoituksista ja prosessista ja c) omasta kehityksestä ja ohjelman osaamisen syventymisestä, joka on tapahtunut Taso 2 koulutuksessa.
Koulutuskirjallisuus
 1. Karsten Hundeide: “Kannustava vuorovaikutus käytännössä”
 2. Lotta Uusitalo-Malmivaara; ”Positiivisen psykologian voima”
 3. Lauri Järvilehto: ”Hauskan oppimisen vallankumous”

Vapaaehtoisena lisämateriaalina:

 1. Karsten Hundeide: “The Essence of Human Care: An introduction to the ICDP Programme. Handbook for facilitator’s part 1. & 2.”
 2. Karsten Hundeide & Nicoletta Armstrong: “ICDP Manual for Facilitators”

Kirjallisuuteen saattaa tulla pieniä muutoksia

Jos haluat lisätietoa koulutuksista?

Ota yhteyttä info@icdp.fi